ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20671